Všeobecné obchodní podmínky

Pravidla a dokumenty

Provozovatel:
František Vodrhánek, IČ: 06600123,
se sídlem: Pod Horkou 214, 251 65 Ondřejov, Česká republika.
Fyzická podnikající osoba zapsána v živnostenském rejstříku ve smyslu zákona č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Kontakt:
email: vodrhanek@gmail.com,
tel.: +420 776 169 996.

1. Úvodní ustanovení, účel a použití Podmínek

1.1 Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti níže uvedených smluvních stran zejména v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1, § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1.2 Tyto Podmínky se vztahují na všechny jednotlivé smluvní vztahy mezi klientem jako ubytovaným (dále jen Klient“) a podnikatelským subjektem – tj. František Vodrhánek, IČ: 066 00 123, se sídlem Pod Horkou 214, 25165 Ondřejov, Česká republika, fyzická podnikající osoba zaspána v živnostenském rejstříku ve smyslu zákona č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších právních předpisů, kontaktní údaj: chci@kusklidu.cz (dále jen „Provozovatel“) jako ubytujícím, jejichž předmětem je úprava podmínek poskytování ubytování a dále poskytování služeb, které s ubytováním souvisejí, přičemž zmíněné služby jsou nabízeny na webovém rozhraní internetové stránky „www.kusklidu.cz“ (dále jen „Internetový portál“). Jednotlivé smlouvy se uzavírají podle čl. 2 těchto Podmínek.

1.3 Klient a Provozovatel dále též společně jako „Smluvní strany“ nebo též každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“.

1.4 V případě rozporu mezi Podmínkami a výslovným ujednáními vzájemně odsouhlasenými Smluvními stranami ve smlouvě (viz ust. čl. 2 těchto Podmínek) mají aplikační přednost taková od těchto Podmínek odchylná smluvní ujednání.

1.5 Aktuálně platný a účinný obsah těchto Podmínek užití je dostupný na Internetovém portále.

2. Smlouva mezi Klientem a Provozovatelem

2.1 Veškerá prezentace Provozovatele umístěná ve webovém rozhraní Internetového portálu je informativního charakteru a Provozovatel není povinen vstoupit do odpovídajícího smluvního vztahu týkajícího se dodání služeb (zejména ubytovacích služeb) nabízených prostřednictvím Internetového portálu. S ohledem na uvedené v předchozím větě ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Smluvní strany souhlasí s tím, že smluvní vztah může být uzavřen distančním způsobem.

2.2 Smlouva mezi Provozovatelem a Klientem (Smlouva) je závazně uzavřena (tzn. nabývá platnosti a účinnosti):

  • vyplněním a odesláním formuláře Klientem v online rezervačním systému situovaném na Internetovém portále Provozovatele (dále jen „Rezervační systém“), přičemž odesláním zmíněného formuláře dochází ze strany Klienta k vyjádření souhlasu s obsahem těchto Podmínek; a
  • potvrzením této rezervace ze strany Provozovatele zasláním e-mailu na emailovou adresu Klienta, kterou Klient uvedl ve shora zmíněném formuláři.

Smlouva může být případně dále uzavřena mimo online Rezervační systém, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Klientem a Provozovatelem potvrzením objednávky Klienta ze strany Provozovatele nebo potvrzením nabídky Provozovatele ze strany Klienta nebo oboustranným podpisem písemné smlouvy.

2.3 Smluvní vztah uzavřený kterýmkoliv ze způsobů, který je uvedený v předchozím odstavci, dále jen „Smlouva“.  Obsah Smlouvy je tvořen:

  • těmito Podmínkami a
  • případnými ujednáními, které Smluvní strany písemně odsouhlasily, a tato ujednání se obsahově odchylují od těchto Podmínek.

2.4 Smlouva (uzavřená kterýmkoliv ze způsobů, který je uveden v odstavci 2. 2 těchto Podmínek) specifikuje zejména:

  • konkrétní časový termín (exaktně vymezené časové období), na který Provozovatel poskytuje Klientovi vybrané ubytování k přechodnému ubytování (dočasnému užívání),
  • jednoznačnou cenu za takové ubytování a případné související služby,
  • způsob platby a její splatnost.

2.5 Provozovatel eviduje každou Smlouvu uzavřenou v rámci Rezervačního systému a může ji na požádání zpřístupnit Klientovi.

2.6 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.7 Minimální doba ubytování je 3 dny (dvě noci).

2.8 Klient se zavazuje při rezervaci ubytování a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely Smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže Klient zjistí, že v údajích zadávaných v Rezervačním systému provedl chybu v psaní nebo uvedl nepřesné údaje, opraví chybné údaje v systému v procesu rezervace anebo bezodkladně kontaktuje Provozovatele za účelem napravení těchto chyb. Provozovatel neodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku Klientem neodstraněných chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených Klientem v rámci rezervace, v komunikaci s Provozovatelem a nebo ve Smlouvě.

2.10 Klient má možnost zakoupení voucheru v libovolné finanční hodnotě, přičemž finanční hodnota voucheru bude vyjádřena v Korunách českých. Tento voucher bude sloužit k rezervaci jakéhokoliv ubytování Kusu Klidu (resp. ubytování nabízeného prostřednictvím Internetového portálu). Celková částka bude započtena dle výběru zmíněného ubytování. V případě, že bude částka voucheru menší, než požadovaná cena za určitý počet nocí, je Klient povinen doplatit zbývající cenu pobytu.

3. Cena a rezervace

3.1 Cena ubytování (a případně cena dalších doplňkových služeb)  je uvedena v Rezervačním systému, případně v ceníku služeb na Internetovém portálu nebo je jiným způsobem písemně sdělena Klientovi před provedením rezervace či jiného obdobného zavazujícího úkonu. Ke dni vydání těchto Podmínek Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

3.2 Rezervace ubytování provedená Klientem v Rezervačním systému platí 5 (slovy: pět) pracovních dnů ode dne provedení rezervace (resp. ode dne uzavření Smlouvy způsobem, který je specifikován v ust. čl. 2 těchto Podmínek). Do této doby je Klient povinen provést úhradu celé ceny rezervovaného ubytování, a to bezhotovostní platbou dle instrukcí uvedených v Rezervačním systému (není-li výslovně dohodnuto jinak v případě, že Smlouva byla uzavřena jinak než prostřednictvím Rezervačního systému). Jestliže do uplynutí této doby Klient cenu neuhradí, Smlouva automaticky bez dalšího zaniká (tzn. pozbývá platnosti a účinnosti), Provozovatel ani Klient nejsou dříve uzavřenou Smlouvou jakkoliv nadále vázáni a Provozovatel je oprávněna příslušné ubytovací zařízení pro dotčený termín a lokalitu opět na Internetovém portále i jinak nabízet jako dostupné k ubytování třetím osobám.

4. Storno podmínky

4.1 Klient je oprávněn z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pobyt a Smlouvu jednostranně zrušit (resp. písemně vypovědět s okamžitou právní účinností), a to písemným oznámením (včetně elektronické formy) doručeným na e-mailovou adresu chci@kusklidu.cz. Storno podmínky ubytování jsou následující:

  • do 7 dnů před příjezdem 0 % z částky za ubytování,
  • 6 – 2 dny před příjezdem 50 % z částky za ubytování,
  • méně jak 2 dny před příjezdem 100 % z částky za ubytování.

4.2 Klient má nárok na možnost náhradního termínu, pokud to není dohodnuto s Provozovatelem jinak. V případě této možnosti musí dát Klient písemně vědět Provozovateli nejpozději 7 (slovy: sedm) dnů před původně plánovaným příjezdem do ubytování dle Smlouvy.

4.3 Pokud se Klient nedostaví k ubytování podle Smlouvy nebo pobyt nevyčerpá zcela, je povinen zaplatit celou sjednanou cenu ubytování. Provozovatel není v tomto případě povinna poskytnout službu v náhradním termínu.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Provozovatel se zavazuje, že odevzdá Klientovi ubytovací zařízení ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Klient se dostaví na místo ubytování dle Smlouvy ve sjednaný čas. V případě potíží při hledání místa ubytování je Klientovi k dispozici zástupce Provozovatele, kterého může kontaktovat na telefonním čísle, které Klientovi Provozovatel sdělí před tím, než nastane rezervovaný termínem ubytování v souladu se Smlouvou.

5.2 Klient se zavazuje, že ubytovací jednotku a její okolí bude užívat tak, aby na nich nevznikla škoda, v souladu s pravidly slušnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí, které obklopuje ubytovací zařízení, k ubytovacímu zařízení a jejím budoucím Klientům. Klient se zavazuje respektovat etický kodex, který je součástí těchto Podmínek nebo je dostupný v ubytovací jednotce v písemné podobě či je jinak zpřístupněn Klientovi, aby se s ním mohl seznámit. Etický kodex je nedílnou součástí těchto Podmínek a tvoří jejich Přílohu č. 1.

5.3 Provozovatel upozorňuje Klienta, že pobyt v ubytovací jednotce a jejím okolí může být spojen s rizikem úrazu, zranění či jiné škody na zdraví či majetku a dále ho upozorňuje, že sám i všechny osoby s ním ubytované v ubytovacím zařízení musí používat ubytovací zařízení a pohybovat se v jejím okolí s náležitou opatrností a obezřetností, aby těmto rizikům a vzniku škody předešly.

5.4 Klient se zejména zavazuje dodržovat bezpečnostní a technická pravidla pro užívání ubytovacího zařízení a pro pohyb v okolí, která jsou součástí těchto Podmínek. Pravidla uvedená v předchozí větě tvoří Přílohu č. 2 těchto Podmínek, která je jejich nedílnou součástí. Příloha č. 2 je dostupná v ubytovacím zařízení v písemné podobě či je jinak zpřístupněna Klientovi, aby se s pravidly uvedenými v Příloze č. 2 mohl seznámit, a to s cílem správného používání funkcionalit ubytovacího zařízení a předcházení škodám a rizikům na životě a zdraví Klienta a všech ubytovaných osob, na ubytovacím zařízení a životním prostředí. Provozovatel neodpovídá za škodu, kterou Klient (a všechny osoby, které jsou v ubytovací jednotce ubytovány spolu s Klientem) utrpí v důsledku nedodržení uvedených bezpečnostních a technických pravidel obsažených v Příloze č. 2 těchto Podmínek. Klient odpovídá za vlastní bezpečnost a za bezpečnost všech s ním ubytovaných hostů po dobu ubytování.

5.5 Klient není oprávněn na ubytovacím zařízení či v jejím okolí provádět jakékoli úpravy, jako například polepování, šroubování, vrtání apod. Dojde-li k jakékoli situaci, která vyžaduje jakýkoli zásah, je Klient povinen okamžitě telefonicky kontaktovat zástupce Provozovatele a zachovat se dále dle těchto Podmínek.

5.6 Klient je povinen ubytovací zařízení kdykoli před svým odchodem řádně zabezpečit proti krádeži v souladu s bezpečnostními a technickými pravidly (Příloha č. 2).

5.7 Klient a osoby, které s ním sdílí ubytovací zařízení v rámci ubytování, se zdrží kouření v mobilní jednotce (v jejích vnitřních prostorách).

5.8 Klient se zavazuje do ubytovacího zařízení nevnášet předměty, které jsou při rozumném uvážení spojené s vyšším rizikem poškození ubytovacího zařízení.

5.9 Klient se zavazuje vrátit ubytovací zařízení při skončení ubytování čistou a nepoškozenou.

5.10 V případě poškození ubytovacího zařízení v důsledku jednání či opomenutí, které je zjevně nezodpovědné nebo které je v rozporu s těmito Podmínkami, etickým kodexem (Příloha č. 1) nebo bezpečnostními či technickými pravidly (Příloha č. 2), je Provozovatel oprávněn požadovat po Klientovi náhradu takto způsobené škody v plné výši.

5.11 V případě škody na ubytovacím zařízení (nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) se Klient zavazuje okamžitě kontaktovat zástupce Provozovatele na telefonním čísle sděleným Klientovi dle čl. 5.1 výše. Jedná-li se o vandalismus, živelnou událost, zranění či jinou vážnou událost, která nesnese odkladu, zavazuje se Klient okamžitě současně přivolat požární službu, lékařskou službu a Policii ČR.

5.12 Oznámí-li Klient řádně a včas zástupci Provozovatele vadu ubytovacího zařízení, a neodstraní-li Provozovatel vadu bez zbytečného odkladu, takže Klient může ubytovací zařízení užívat jen s obtížemi, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny ubytování. Klient bez písemného souhlasu Provozovatele není oprávněn opravu provést sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů.

5.13 Klient se zavazuje chovat k vlastnímu zdraví, ubytovacímu zařízení a okolní krajině/životnímu prostředí šetrně a s náležitým respektem, nezatěžovat je ani neohrožovat nevhodným chováním nebo nadměrným hlukem.

5.14 Provozovatel neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou na straně Klienta a s ním ubytovaných osob v důsledku nedodržení těchto Podmínek nebo jakýchkoli dalších předpisů, kodexů, bezpečnostně technických pravidel, na které tyto Podmínky odkazují. Klient současně bere na vědomí a souhlasí, že Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody na majetku či zdraví, které Klient a jakákoli osoba s ním ubytovaná v ubytovacím zařízení utrpí při jakýchkoli aktivách a pohybu v okolí ubytovacího zařízení a v okolní krajině. Taková aktivita je na vlastní riziko Klienta a jakékoli ubytované osoby.

5.15 Klient není oprávněn přenechat ubytovací zařízení do pronájmu či k ubytování 3 (slovy: třetí) osobě nebo v ní ubytovat osoby nad rámec osob uvedených ve Smlouvě.

5.16 V rámci ceny ubytování není zahrnuto ve Vlkovce a Lensedce v zimních měsících (tzn. prosinec až březen) topení na elektřinu (přímotop), které je zpoplatněno na 7 Kč (slovy: sedm korun českých) / kWh. Při příjezdu zašle Provozovatel Klientovi foto stavu elektroměru a na konci ubytování se vyúčtuje. Topení na tuhá paliva je v ceně ubytování.

6. Odstoupení od Smlouvy a její výpověď ze strany Provozovatele

6.1 Provozovatel je oprávněn před uplynutím sjednané doby ubytování (doby faktického užívání ubytovacího zařízení) Smlouvu písemně vypovědět bez výpovědní doby (tzn. s právními účinky ke dni, v němž bude oznámení o výpovědi doručeno Klientovi), porušuje-li Klient i přes písemnou výstrahu hrubě své povinnosti dle Smlouvy a těchto Podmínek. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení ani poměrné části ceny a je povinen doplatit cenu podle Smlouvy, jakož i nahradit případně vzniklou škodu.

7. Ochrana osobních údajů

7. 1 Svou informační povinnost vůči Klientovi ve smyslu ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Klienta pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Provozovatele plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem a Klientem ze Smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Jestliže tyto Podmínky odkazují na jakékoli další předpisy, kodexy, technická a bezpečnostní pravidla, pak takové předpisy tvoří součást těchto Podmínek a vztahují se, tak jako tyto Podmínky, na každou jednotlivou Smlouvu, není-li ve Smlouvě výslovně písemně uvedeno jinak.

9.2 Pokud Smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že takový vztah se řídí právem České republiky. Volbou práva podle předchozí věty není Klient, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.3 Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.4 Je-li na základě těchto Podmínek doručováno jakékoliv písemné sdělení prostřednictvím elektronické pošty, za den doručení příjemci se považuje den, v němž odesílatel takové emailové sdělení odeslal.

9.5 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Provozovatel prostřednictvím e-mailové adresy: chci@kusklidu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Klienta (spotřebitele) zašle Provozovatel na e-mailovou adresu Klienta (spotřebitele).

9.6 Všechny spory vzniklé v souvislosti se sjednáváním a uzavřením Smlouvy, nebo s právy a povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, budou řešeny podle právního řádu ČR, přičemž pro tyto spory strany sjednávají pravomoc českých soudů a místní příslušnost obecného soudu Provozovatele, případně soudu jemu instančně nadřízeného.

9.7 Podmínky mohou být ze strany Provozovatele jednostranně písemně změněny nebo doplněny, přičemž pro Klienta je přitom závazné to znění Podmínek, které je platné účinné v době uzavření Smlouvy (viz ust. čl. 2 těchto Podmínek), a tak zmíněnou změnou či doplněním těchto Podmínek nemůže být obsahově zasaženo do již platné a účinné Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak. Pozměněné znění Podmínek nabývá platnosti dnem jeho vydání (tj. dnem, v němž došlo k jeho podpisu Provozovatelem) a účinnosti ode dne, v němž došlo k jeho uveřejnění ve webovém rozhraní Internetového portálu.

9.8 Přílohy těchto Podmínek:

Příloha č. 1: Etický kodex

Příloha č. 2: Bezpečnostní a technická pravidla

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od dne 1.1.2022